Hz. Adem’i Hz. Havva’mı baştan çıkarttı?

06/17/2007

İSLAMDA KADIN

Hz. Adem’i Hz. Havva’mı baştan çıkarttı?

İslam, daha önceki din adamlarının kadına yapıştırdıkları lanetlik durumunu tamamen bertaraf etti. Adem peygamberin cennetten çıkarılmasına neden olan suçu yalnız kadına yüklemedi. Her ikisini de sorumlu gösterdi.

İslamda kadın kömtülüklerin ve şeytani iğvaların kaynağı olarak görülmez. İslam’da Hz. adem’i kadının baştan çıkarttığına inanılmaz. İslam bu bâtıl düşünceleri tamamen yıkmıştır. İslam’da Hristiyanlıkta kabul edildiği gibi ne ilk günah ne de insanın yaradılışında günah işleme temayülü diye bilinen asli günah iddialarına yer yoktur.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
Derken şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennetten çıkardı.” (Bakara Suresi : 36)
“Kur’an-ı Kerim adem ve Havva’dan bahsederken derki.
Şeytan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı.” (Araf suresi : 20)
Kur’an tevbeleri hakkında da şöyle der:
Her ikisi, Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamaet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz, dediler(Araf suresi :24)
Hatta Kur’an bazı ayetlerinde olayın sorumluluğunu Hz.Adem’e yükler  :
Ama şeytan Adem’e vesvese verip : “Ey Adem! sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?”  Adem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı” (Taha Suresi : 120 -121)
Kur’an, yasaklanmış ağaçtan tatma suçunu Havva anamıza yükleyen, kadınları hor ve hakir gören Yahudilik, Hristiyanlık, Budistlik’te olan bu cahili anlayışı kökünden nehyeder.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

HRİSTİYANLIKTA KADIN

HRİSTİYANLIKTA KADIN

 

Hristiyanlığın kadınlara karşı davranışı Yahudulikten  daha kötü olmuştur. Hristiyanlığa göre kadın şeytanca kötülüklere kapı açar, erkeği yasak ağaca götürür, Allah2ın emirlerini çiğner ve erkeğin ahlakını bozar. kadın günahın anası; fesat ve fitnenin kaynağıdır. Onun mevcut olması utanılacak bir durumdur.Kadın, günahın, ahlaksızlığın, ruhi ve manevi alçaklığın canlı bir heykeli olarak görülür.

Hristiyan aziz Tertolyan diyor ki: Kadın, şeytanın insan nefsine giriş kapısıdır. Allah2ın yasalarını iptal eden Allah’ın çehresini bozan iğrenç bir mahluktur. Diğer bir Hristiyan azizi Saint Paul’da şöyle der: Her erkeğinn başı İsa idi, her kadının başı da erkekti. İsa’nın başı ise Tanrıydı. Erkek Tanrının şânı ve çehresidir. Fakat kadın erkeğin şanıdır. Çünkü erkek kadına bağlı değildir. Kadın ise erkeğe bağlıdır. Erkek kadın için doğmadı, fakat kadın erkek için doğdu. Mesih adına kadın kendini  köleliğin sembolü saymalıdır.

Hristiyan azizler “Hz.İsa’nın annesi dışında kalan tüm kadınların cehennem azabından kurtulamıyacağını” söylerler.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

HRİSTİYANLIKTA ÖNCE KADIN

HRİSTİYANLIKTA ÖNCE KADIN

Bazı sosyologlar, Hristiyanlıktan önce batılıların karışık bir cinsel ilişkiler devresi yaşamış olduğunu söylemektedirler.
Her erkeğin her kadınla cinsel ilişki kurabildiği bu devrede Avrupa insanı için evlilik kavramu yoktu. Kadın toplumun malı sayılır. Kendisine ait olsun olmasın bütün erkekler istedikleri kadınlarla cinsel ilişki kurabilirlerdi. Bu şekilde doğan çocuk toplumun malı sayılırdı.
Bu toplumlarda çocuğun soyu babaya değil anaya göre tayin edilirdi.
Hristiyanlık öncesi Batı’da gebelik, ataların ruhunun kadının vücuduna girerek çocuk halinde şekillenmesi ile azah olunur.
Eski İngilizler’de, çocuğun doğuşu, kadının vücuduna giren bir ölünün ruhunun insan şekline bürünmesine bağlanırdı.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

İSLAM’IN KADINLA İLGİLİ TEMEL İLKELERİ

İSLAMDA KADIN

İSLAM’IN KADINLA İLGİLİ TEMEL İLKELERİ

1- Kadın insan olma açısından erkek gibidir :  Daha önce, diğer toplumlarda “Kadın insanmıdır, değilmidir?” tartışması yapılmaktaydı. Kimisi akıllı hayvan, kimisi yarım kalmış bir erkektir diyordu. İslam’ın kadınlar hakkında getirdiği temel islahatlardan biri budur.
Cenab-ı Hak buyuruyor . “Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun“(Nisa süresi 24)
Allah resülü buyuruyor : “Muhakkak kadınlar erkeklerin bir parçasından başka bir şey değildir”

2- Daha önceki din adamlarının kadına yapıştırdıkları lanetlik durum bertaraf edildi

3- Kadın dindar olmaya, iman ve ibadete ehliyetlidir : Eğer iman edip ibadet yaparsa cennete girer. Küfredip isyan ederse cezalandırılır. Bu konuda erkekten hiçbir eksik yönü  yoktur.
Cenab-ı Hak buyuruyor :
Erkek ve kadından kimi inanmış olarak bir iyilik yaparsa onu hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz.” (Nahl Suresi 97)
Rableri onlara karşılık verdi : Ben sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmiyeceğim. Hep birbirinizdensiniz.” (Al-, İmran Suresi 195)
Bu temel esas Kur’an-ı Kerimin birçok ayetinde vurgulanmıştır.
Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaata devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah’a gönülden saygılı erkeler ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlanmıştır.” (Ahzab Suresi 35)

4- İslam, kadına miras hakkı tanımıştır : Küçük olsun, büyük olsun, evli olsun bekar olsun, isterse annesinin karnında bir kız çocuğu olsun, ona her durumdamiras hakkı vermiştir.

5-İslam eşler arasında hakları tanzim etmiştir : Kadına da erkeğin hakları gibi haklar tayin etmiştir.
Cenabı Hak Buyuruyor:
Erkeklerin kadınlar üzerinde  bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha fazladır.” (Bakara Suresi 228)

6- İslam Boşanma Meselesini düzene Koydu : Erkeğin bunu oyuncak haline getirmesi ve bu konuda diktaya başvurması engellenmiş oldu. Boşanmaya bir sınır koydu bu sınır talaktır. Önceden araplarda bunun sınırı yoktu. İslam talakın meydana gelmesi için belli bir zaman tayin etmiştir. Boşanmanın tesiri için bşr iddet müddeti vardır. Bu zaman kadın ve erkek için yeniden düşünüp taşınma imkanı sağlar.

7- İslam evlenilecek kadınların sayısına sınır koydu : Bu sınırı dört kadınla belirledi. İslam’dan önce araplarda ve çok evliliği kabul eden milletlerde daha önce, herhangi bir sınır yoktu.

8-  İslam kadında bulunduğu söylenen uğursuzluğu nehyetti : İslam öncesi arapların ve diğer milletlerin kadında bulunduğuna inandıkları uğursuzluk telakkilerini kökünden kazıdı.
Cenab-ı Hak buyuruyor :
Onlardan birine kız müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak  yüzü kapkara kesilir, kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı milletinden gizlenirdi. Onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün! Ne kötü hükmediyorlar.”(Ahzab Suresi 58-59)

9- İslam Kız Çocukların Katlini Yasakladı : İslam’dan önce diğerv toplumlarda kız, ya diri diri toprağa gömülüyor veya putların önüne bırakılıyor, ölünceye kadar orada kalıyor yahut da herhangi bir dilek için kurban ediliyordu. Kızının ileride birinin karısı olmasından kendince ar duyan, bunun için de kızını diri diri gömen babaya Kur’an sert bir biçimde tenkit eder:
Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman” (Tekvir suresi 8-9)
Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği nimetler, Allah’a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlardır, zaten doğru yolda da değillerdi.” (Enam Suresi 140)

10- İslam, kadın erkek arasında yargı eşitliği getirdi : İslam hukuku ister bir erkek, ister bir kadın katil olsun, öldürene ölüm cezası verir.
Hz.Ömer zamanında bir kadını erkeler birlikte öldürmüşlerdi. Katil erkeklerin öldürülmeleri için Hz.Ömer emir verdi ve hepsi öldürüldü.
İslam zina için, erkekle kadına aynı cezayı getirdi. Kadına karşı işlenen suçlar, ister şahsına, ister malına, ister şerefine karşı olsun erkeğe karşı işlenelerle aynı seviyeye getirildi. Htta bazı konularda kadın hakkına daha çok önem verilmiştir.
Bir erkek iffetli bir kadına zina isnad eder de, sonra dört şahid getiremeyenlere seksen değnek vurun, ebeddiyen onların şahitliğini kabul etmeyin.”(Nur Suresi 4)

11- İslam kadına mülkiyet hakkı verdi: İslam, kadına mülkiyet hakkı, aynı zamanda sorumluluk vermiştir. Avrupa 1882′de çıkarılan bir kanunla ancak evli kadınlara mülk edinme hakkı tanıdı.
Kur’an bu husuta şu hükmü koyar:
Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır.“(Nisa Suresi 32)

12- İslam, kadınında eğitimine önem verdi :İslam, kadını cehaletten kurtarmış ve onun durumunu yükseltip şerefli kılmıştır. İslam tarihinde bunun örnekleri çoktur. Eğitilmiş müslüman kadınlar eğitim ve öğretime büyük yardım yapmışlardır.

13- İslam, kadına ikram edilmesini emretmiştir : İslam kadına, kız olsun, eş olsun, anne olsun hep ikram edilmesini emretmiştir.
Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.
(Ahkaf Suresi 44)
Bir adam Resullulah’a gelerek, ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum, dedi. Resulullah ona dedi ki: “Anan sağ mıdır?” Adam evet dedi. Allah Resulü: “Onun ayağına dikkat et cennet oradadır” buyurdu.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

« Previous entries Next Page » Next Page »

YASAL UYARI : Sitemiz içeriğini oluşturan mesajlar ve haberler sitemiz ziyaretçileri tarafından eklenen yazı ve haberleri içermekte olup site yöneticimiz kontrolü ile onaylanmaktadır. Sitemiz şahısların hukuklarına herhangi bir şekilde saldırıyı reddetmekte olup gözden kaçabilecek bu tarz mesajların tarafımıza bildirilmesi rica olunur. Tarafımıza bildirilen mesajlar en geç bir hafta içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. İletişim mail adresimiz : derya381975@gmail.com